منوی رستوران اژدها

- انواع ماهی و خرچنگ

 • هامور در سس سير
 • هامور با سبزيجات
 • هامور سيچوان
 • هامور تند
 • ماهی مخصوص دراگون
 • خرچنگ سرخ شده
 • خرچنگ تند
 • خرچنگ سيچوان
 • كالاماری با سبزيجات
 • كالاماری با فلفل سبز
 • كالاماری كامبو
 • كالاماری سيچوان

- برنج ها

 • برنج سفيد بخار پز
 • برنج با سبزيجات
 • برنج با تخم مرغ و سبزی و كازو
 • برنج با قارچ سرخ شده
 • برنج با سبزيجات و جوجه
 • برنج با سبزيجات و گوشت
 • برنج با سبزيجات و ميگو
 • برنج با ماهی هامور
 • برنج مخصوص دراگون
 • برنج با گوشت های دريایی 

-  رشته فرنگی

 • رشته فرنگی باسبزيجات
 • رشته فرنگی با جوجه
 • رشته فرنگی با گوشت
 • رشته فرنگی با قارچ و كازو
 •  رشته فرنگی با ميگو
 • رشته فرنگی  مخصوص دراگون
 • رشته فرنگی دريايی
 • رشته فرنگی با كالاماری

 

نوشيدنيها

 • نوشابه ها 
 • دلستر
 • چای چينی
 • نسكافه
 •  آب معدنی

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

- سوپ ها

 • سوپ جوجه و ذرت
 • سوپ مانچو 
 • سوپ مخصوص دراگون

- سالاد ها

 • سالاد مخلوط سبزيجات
 • سالاد جوجه وسبزيجات  
 • سالاد ميگو

- پيش غذاها

 • رول سبزيجات با جوجه (3 تكه)
 • كالاماری سرخ شده  
 • ميگو با تست

- جوجه  

 • جوجه با سس سير
 • جوجه با فلفل سبز
 • جوجه با سس صدف
 • جوجه بروكلی
 • جوجه كيندو
 • جوجه تند
 • جوجه سيچوان
 • جوجه مانچوری
 • جوجه منغولی
 • جوجه كامبو
 •  جوجه با سبزيجات
 • استيك جوجه

- گوشت گوساله

 • گوشت گوساله سيچوان
 • گوشت گوساله مانچوری
 • گوشت گوساله با سس صدف
 • گوشت گوساله با بروكلی
 • گوشت منغولی
 •  گوشت كيندو
 • گوشت با سبزيجات
 • گوشت گوساله در سس ( سير يا زنجفيل )
 • گوشت گوساله تند
 • گوشت گوساله با قارچ
 •  گوشت گوساله با فلفل سبز
 • استيك گوساله

- ميگوها

 • ميگوی مخصوص دراگون
 • ميگو بروكلی
 • ميگو با سبزيجات
 • ميگو با قارچ
 • ميگوی تند
 • ميگوی سيچوان
 • ميگوی مانچوری
 • ميگو با فلفل سبز
 • ميگو با سس صدف
 • ميگو كامبو
 • ميگو كاری
 • ميگو كيندو

 

 

 
بازگشت