شركت بازرگانی ورد ربيع

شركت بازرگانی ورد ربيع در چندين سال گذشته با دريافت نمايندگيهای معتبر داخلی و خارجی ، مشغول به صادرات و واردات اجناس مورد نياز بازارهای داخلی و خارجی می باشد و هم اكنون با صادرات انواع ترشيجات ، عرقيات ، آبليمو و رب با نام تجاری ورد ربيع و بويژه قند با نام تجاری سيرين ، در بازارهای كشورهای حوزه خليج فارس حضور دارد .
بازگشت